הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מדיניות שער החליפין

מדיניות שער החליפין בראיה היסטורית

 • המדיניות הנוכחית
 • תכנית הרכישות – שנת 2021
 • תכנית הגז: מאי 2013 עד נובמבר 2018
 • רכישות במקרה של סטייה מתנאים בסיסיים –אוגוסט 2009 עד סוף שנת 2020
 • רכישות יומיות: מרץ 2008 - יולי 2009
 • תכנית הייצוב

  1985 
 • הצטרפות בנק ישראל ל-BIS

  2003
 • ביטול הפיקוח על מטבע חוץ

  2003
 • כנס היובל

  2004
 • השקל מצטרף למערכת CLS

  2008
 • 2010 חוק בנק ישראל

  2010

המדיניות הנוכחית בשוק המט"ח

נגיד הבנק הודיע כי עם תום תכנית הרכישות הכמותית הבנק יפעל בשוק המט"ח על פי הצורך בהתחשב בפעילות הכלכלית של המשק.

תכנית הרכישות – שנת 2021

בינואר 2021 הודיעה הועדה המוניטרית כי הבנק ירכוש בשוק המט"ח סכום של 30 מיליארד דולר. סכום זה גדול באופן משמעותי מהתערבות הבנק בעבר ומהערכות הבנק לגבי העודף הצפוי בחשבון השוטף בשנה זו כך שהרכישות ימתנו גם כוחות לייסוף הנובעים מגורמים פיננסיים. הרכישות עליהן הודיע הבנק יימשכו כל עוד הן אינן מביאות לפיחות בסדר גודל שאינו עקבי עם השגת יעדי הבנק בתחום יציבות המחירים והיציבות הפיננסית. לקראת סוף שנת 2021 יודיע הבנק על מדיניות ההתערבות בשנת 2022, בהתאם להתפתחויות בכלכלה הריאלית ובשוק העבודה בפרט, בשווקים הפיננסיים, ובמגמת האינפלציה, ובהתייחס להערכות לגבי תוואי היציאה של המשק ממשבר הקורונה כפי שיתגבשו באותה עת.

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 14/06/2023