הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

ציות ואיסור הלבנת הון

הלבנת הון ומימון טרור, בהיותם פעילויות בהן מועברים כספים בעיקר לשם הסתרה או הסוואה של מקורם, של הבעלות בהם או של השימוש בהם, מבוצעים, בין היתר, באמצעות המערכת הבנקאית. בהתאם, ניצבים התאגידים הבנקאים בחזית המאבק למניעת הלבנת הון ומימון טרור.  עבר למאבק בפשיעה החמורה ובמעשי טרור, ניצולו של תאגיד בנקאי לפעילות של הלבנת הון ומימון טרור על ידי גורמים פליליים או טרוריסטים עלול לפגוע בשמו הטוב ובאמון הציבור בו ובמערכת הבנקאית כולה, ואף בשמה הטוב של מדינת ישראל. לפיכך, מחויבים התאגידים הבנקאיים בישראל לנהל את סיכוני איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור ולקיים חובות לעניין הליכי זיהוי, ניהול רישומים ודיווחים, שהוגדרו בצו איסור הלבנת הון החל עליהם. הצו והוראת ניהול בנקאי תקין, בנושא איסור הלבנת הון ומימון טרור, מגדירים את סט הדרישות מהתאגידים הבנקאיים בקשר עם ניהול סיכוני אסור הלבנת הון ואסור מימון טרור. הדרישות נקבעו, בין היתר, על בסיס הסטנדרטים הבינלאומיים בתחום שנקבעו על ידי ארגון ה- FATF וועדת באזל. כמו כן, הפיקוח על הבנקים מפרסם קבצי שאלות ותשובות ליישום הצו והוראת המפקח המבטאים את עמדתו ואת פרשנותו המחייבת של המפקח על הבנקים.

לפניך רשימת נושאים לבחירה השייכים לתחום פעילות ציות ואיסור הלבנת הון. בבחירת נושא/ים יוצגו פרסומי הפיקוח הרלוונטיים לנושא/ים הנבחר/ים.

לתשומת ליבכם, קטלוג פרסומי הפיקוח לנושאים נמצא בתהליך עבודה, ולכן ייתכן שלא כל הפרסומים יוצגו בנושא הנבחר.

סינון לפי תחום

מכתבים17

הערכת סיכונים לאומית - הודעה מיום 24/11/21

ממצאי הערכת הסיכונים הלאומית בתחום הלבנת הון פורסמו (בנובמבר 2017) ע"י הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.

הערכת הסיכונים הלאומית נועדה לסייע למגזר הציבורי והפרטי לזהות את סיכוני הלבנת ההון במדינה, להבין את הסיכון הפוטנציאלי של תופעות אלה למערכת הפיננסית ולביטחון הלאומי, להכיר את הפעולות הנדרשות להתמודדות עמן ולשמש בסיס לקביעת מדיניות וסדרי עדיפות בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור. ההערכה בוצעה בהתאם להמלצות ארגון ה- FATF (Financial Action Task Force), המתווה סטנדרטים בינלאומיים על פיהם נדרשות מדינות לזהות ולהעריך את הסיכונים הפרטניים והייחודיים שלהן להלבנת הון ומימון טרור.

הערכת הסיכונים כוללת את הערכת הסיכונים של המערכת הבנקאית.

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 23/05/2024