הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מאזן בנק ישראל

  • סגור
  • סגור
  • סגור
  • סגור
  • סגור
  • סגור

מידע סטטיסטי לפי נושאים

מאזן בנק ישראל

בנק ישראל מפרסם אחת לחודש דין וחשבון, המשקף את הרכבם ושווים של נכסי הבנק והתחייבויותיו, לסוף החודש הקודם. בהתאם לסעיף 75 לחוק בנק ישראל, יערוך הבנק מאזן שנתי וחשבון רווח והפסד בתוך שלושה חודשים מתום שנת העסקים של הבנק, 31 בדצמבר. הדוחות יאושרו במועצה ויוגשו לממשלה ולוועדת הכספים של הכנסת, ויפורסמו לציבור.

תפקידי הבנק שנקבעו על ידי המחוקק, ויש להם השלכות כספיות מהותיות על הדוחות הכספיים, הם ניהול המדיניות המוניטרית, ניהול יתרות מטבע החוץ ומתן שירותי בנקאות לממשלה.

להנחיות נגישות לצפייה בגרף זה יש לבקר בעמוד הנחיות נגישות לגרפים
סגור
להנחיות נגישות לצפייה בגרף זה יש לבקר בעמוד הנחיות נגישות לגרפים
סגור
להנחיות נגישות לצפייה בגרף זה יש לבקר בעמוד הנחיות נגישות לגרפים
סגור
להנחיות נגישות לצפייה בגרף זה יש לבקר בעמוד הנחיות נגישות לגרפים
סגור
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 02/06/2024