הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

חוב חיצוני

  • סגור
  • סגור
  • סגור
  • סגור
  • סגור
  • סגור

מידע סטטיסטי לפי נושאים

החוב החיצוני

נתוני החוב החיצוני של המשק מציגים את יתרת ההתחייבויות של המשק במכשירי חוב לתושבי חוץ בשתי נקודות זמן – בדרך כלל בתחילת רביע ובסופו.
הנתונים מתייחסים לחוב החיצוני ברוטו ולחוב החיצוני נטו (חוב חיצוני ברוטו בניכוי נכסי החוץ במכשירי חוב) ומוצגים לפי זמני הפירעון בפועל בתאריך החתך, בפילוחים שונים:
המגזרים (הציבורי, הפרטי הלא-בנקאי, הבנקאי)
טווחי אשראי (קצר - מתחת לשנה, בינוני -ארוך מעל שנה)
מכשירים פיננסיים (אגרות חוב, הלוואות, פיקדונות, אשראי מסחרי)
בנוסף ניתן מידע על החוב לפי זמן פירעון מקורי, הרכב השינויים ביתרת החוב וכן תחזיות פירעונות קרן ותשלומי ריבית (דיווח שנתי)

להנחיות נגישות לצפייה בגרף זה יש לבקר בעמוד הנחיות נגישות לגרפים
סגור
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 02/06/2024