הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מאזן התשלומים

  • סגור
  • סגור
  • סגור
  • סגור
  • סגור
  • סגור

מידע סטטיסטי לפי נושאים

מאזן התשלומים

מאזן התשלומים משקף את העסקאות הכלכליות שהתרחשו בין המשק למשקים אחרים בעולם בתקופה מסוימת וכולל עסקאות על סחורות, שירותים, הכנסה, פעולות פיננסיות ועוד.
מאזן התשלומים מחולק לשלושה חשבונות עיקריים: החשבון השוטף, חשבון ההון והחשבון הפיננסי:
החשבון השוטף מכיל עסקאות של יצוא ויבוא סחורות ושירותים, הכנסות מעבודה ומהשקעות והעברות שוטפות.
חשבון ההון מכיל עסקאות של העברות הון ומכירה ורכישה של נכסים לא-מיוצרים ולא-פיננסיים.
החשבון הפיננסי מכיל עסקאות של השקעות ישירות, השקעות בניירות ערך סחירים והשקעות אחרות בין תושבי ישראל לתושבי חוץ.

להנחיות נגישות לצפייה בגרף זה יש לבקר בעמוד הנחיות נגישות לגרפים
סגור
להנחיות נגישות לצפייה בגרף זה יש לבקר בעמוד הנחיות נגישות לגרפים
סגור
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 02/06/2024