הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

חקיקה

חקיקה

קובץ חקיקה בנקאית מרכז את החקיקה הבנקאית, חוזרים, נהלים ודברי הסבר שאינם מופיעים בקבצים אחרים של המפקח על הבנקים. קובץ זה מיועד לעובדי מערכת הבנקאות ולאחרים המעוניינים במידע הכלול בקובץ זה. במידת הצורך יכלול הקובץ גם טיוטות והצעות לתיקונים, וזאת למידע כללי וקבלת הערות.

סינון

כותרת תאריך פרסום מספר מידע נוסף
תוכן העניינים 16/04/2012 101
הסמכה לערוך חקירות לפי פקודת הבנקאות, 1941 16/04/2012 105
כללי הבנקאות (הביקורת הפנימית), התשנ"ג - 1992 - בוטל ביום 14.10.2012 30/04/2013 106
הוראות הבנקאות (הצגת דוח שנתי ופרסומו), התשנ"ב - 1991 25/06/2013 107
צו הבנקאות (פקדונות ללא תנועה), התש"ס - 2000 25/06/2013 110
צו הבנקאות (פקדונות ללא תנועה), התש"ס - 2000 - דברי הסבר 16/04/2012 111
השקעת פקדונות ללא תנועה - דברי הסבר 16/04/2012 112
צו הבנקאות (פירעון מוקדם של הלוואה לדיור), התשס"ב - 2002 02/04/2015 116
הסמכה לפי צו הבנקאות (עמלות פרעון מוקדם), התשמ"ב - 1981 - קביעת הרבית הממוצעת 16/04/2012 117
חוק הבנקאות (עמלת פרעון מוקדם) (הוראת שעה), התשנ"ג - 1993 16/04/2012 118
אישור לקבלת פקדונות כספיים בידי בנק למימון השקעות לפי חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א - 1981 13/03/1994 136
תאגיד עזר העוסק בקבלת כספים בפקדון 30/08/1982 138
היתר כללי לבנקים להעתקת סניף בישראל לפי חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א - 1981 28/01/2001 144
היתר כללי לבנקים למשכנתאות לפתיחת סניפים ארעיים לפי חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א - 1981 28/01/2001 145
היתר כללי לבנקים למתן אשראי במקומות עבודה לפי חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א - 1981 28/01/2001 147
חוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א - 1981 06/06/2024 150
כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (גלוי נאות ומסירת מסמכים), התשנ"ב - 1992 02/02/2015 151
חישוב עלות אפקטיבית - הבהרה 19/10/2004 152
הוראות הבנקאות (שירות ללקוח) (דרכי חישוב ריבית), התשנ"א - 1990 25/06/2013 153
הוראות הבנקאות (שירות ללקוח) (מועד זיכוי וחיוב בשיקים), התשנ"ב - 1992 25/06/2013 154
הוראות הבנקאות (שירות ללקוח) (מועד זיכוי וחיוב בשיקים), התשנ"ב - 1992 - פרשנות 07/01/2001 155
פרסומת - ליווי פיננסי של בניה 27/10/1992 156
גילוי נאות של שיעורי עמלות 29/06/1994 157
כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (פרסומת המכוונת לקטינים), התשנ"ה - 1995 29/08/2013 158
כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (ייעוץ להשקעות), התשמ"ו - 1986 29/08/2013 159
כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (עמלות) התשס"ח 2008 11/04/2021 159A
הודעה בדבר סניפי בנקים שיווסף בהם יום עסקים בנקאי 03/02/2002 160
מענה למכתבי היחידה לפניות הציבור 21/11/2001 161
סירוב בלתי סביר לפתיחת חשבון 25/12/2001 162
תחולת חוק הערבות על מי שממשכן נכס לטובת צד שלישי 06/05/1998 163
המצאת מידע לחייבים 30/01/2005 164
חוק שירותי תשלום התשע"ט 2019 06/06/2024 173
תקנות כרטיסי חיוב, התשמ"ו - 1986 29/08/2013 174
שיקים ללא כיסוי - דברי הסבר 16/04/2012 177
תקנות שיקים ללא כיסוי, התשמ"א - 1981 29/08/2013 179
תקנות שיקים ללא כיסוי (סדרי דין), התשמ"ב - 1981 03/01/2022 180
כללי שיקים ללא כיסוי, התשנ"ב - 1992 29/08/2013 181
תקנות שיקים ללא כיסוי (סייגים לתחולת החוק - שירות חירום), התשמ"ב - 1982 31/01/2022 182
חוזרי המפקח 09/03/1993 183
חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה - 1995 (סעיף 9- עיסוק בתאגיד בנקאי) 06/08/2018 185
הודעה בדבר קביעת הון עצמי מרבי 01/07/1996 186
חוק איסור הלבנת הון, התש"ס - 2000 06/06/2024 187
גביית חובות באמצעות עורכי דין חיצוניים 06/05/1998 193
מתן שירותים של בנק באמצעות סניפי רשות הדואר - השירות הבנקאי 18/06/1996 194
העברת מידע על לקוחות לגוף אחר 25/12/1995 195
טופס תנאים כלליים לניהול חשבונות 03/08/1997 196
היערכות להמשך פעילות התאגיד הבנקאי במצבי חירום שונים 08/10/2002 197
חוק הלוואות לדיור, התשנ"ב-1992 01/01/1992 199
הבהרות בדבר הטבות ללקוחות 16/08/2004 200
רשימת מנפיקים בעלי היקף פעילות רחב - בהתאם לסעיפים 36יג(ד) ו- 8(ב) לחוק הבנקאות (רישוי) 31/08/2021 128A
צו הבנקאות (שירות ללקוח)(ביטול הפיקוח על שירות בנקאי מסוים ושינוי במקרה אחר), התשע"ג-2012 28/11/2012 159C
צו הבנקאות (שירות ללקוח)(פיקוח על שירות הניתן על ידי סולק לנותן שירותי ניכיון), התשע"ג-2012 05/12/2012 165
כללי הבנקאות (שירות ללקוח) עמלת פירעון מוקדם של הלוואות לדיור- תשע"ב 2012 02/01/2013 166
חוק הריבית, התשי"ז 1957 25/06/2013 184
חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א 1961 25/06/2013 184A
צו הריבית (קביעת שיעור הריבית המקסימלי), התש"ל 1970 25/06/2013 184B
חוק הערבות, התשכ"ז 1967 02/07/2014 184C
תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות)(סייג לתשלומים על חשבון מחיר דירה), התשל"ה 1975 31/01/2022 184D
תקנות איסור מימון טרור (היתר לעשיית פעולות ברכוש) תשס"ז 2006 08/07/2013 189
תקנות שיקים ללא כיסוי (סייגים לתחולת החוק), התשע"ג- 2012 04/12/2014 182A
תקנות המכר (דירות)(הבטחת השקעות של רוכשי דירות)(ערבות בנקאית), התשע"א-2010 29/08/2013 184E
חוק המכר (דירות)(הבטחת השקעות של רוכשי דירות), התשל"ה-1974 06/02/2022 184F
צו הבנקאות (שירות ללקוח)(פיקוח על שירות מסלול בסיסי),התשע"ד-2014 23/04/2014 159D
צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשס"א-2001 13/08/2014 188
תקנות שיקים ללא כיסוי (סייגים לתחולת החוק), התשע"ד-2014 04/12/2014 182B
תקנות שיקים ללא כיסוי (סייגים לתחולת החוק), התשע"ה-2014 04/12/2014 182C
צו הבנקאות (שירות ללקוח)(סכום עמלה מרבי בעד שירות הניתן בידי סולק לנותן שירותי ניכיון בעסקאות בכרטיסי חיוב),התשע"ה-2015 01/07/2015 159E
צו הבנקאות (שירות ללקוח)(פיקוח על שירות הודעות או התראות),התשע"ה-2015 01/07/2015 159F
צו הבנקאות (שירות ללקוח)(פיקוח על שירות שנותן מנפיק לסולק בקשר לסליקה צולבת של עסקאות חיוב מיידי)(הוראת שעה),התשע"ה-2015 23/08/2015 159G
צו הבנקאות (שירות ללקוח)(פיקוח על שירות דוחות סטנדרטים לבקשת לקוח), התשע"ו-2016 26/06/2016 159H
כללי הבנקאות (רישוי) (תנאי אירוח סולק), התשע"ח 2018 25/06/2018 130
פקודת הבנקאות 1941 06/06/2024 103
כללי הבנקאות (שרות ללקוח) העברת פעילות פיננסית של לקוח בין בנקים - התשפ - 2019 31/10/2021 167
צו הבנקאות - פיקוח על עמלות – תיקון 17/05/2021 159I
תיקון לצו - צו הבנקאות (שירות ללקוח)(פיקוח על שירות שנותן מנפיק לסולק בקשר לסליקה צולבת של עסקאות חיוב מיידי)(הוראת שעה),התשע"ה-2015 25/11/2017 159G1
כללי סליקת שיקים (שמירת שיקים) - התשע"ו 2016 15/08/2021 168
חוק סליקת שיקים - תשע"ו 2016 18/11/2021 169
כללי סליקת שיקים (סריקה, שמירה והפקת פלט של שיק ממוחשב), התשע"ז 2017 18/11/2021 170
צו הבנקאות (שירות ללקוח) (פיקוח על שירותי פעולה על ידי פקיד, פעולה בערוץ ישיר, מסלול מורחב ומסלול מורחב פלוס), התשפ"ב-2202 04/09/2022 159J
מבוא 26/01/2014 100
צו הבנקאות (אגרות), התשמ"ג - 1983 25/06/2013 104
חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א - 1981 06/06/2024 124
חוק הבנקאות (רישוי) (תיקון מס' 11), התשנ"ו - 1996 16/04/2012 125
חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א - 1981 - פרשנות לסעיף 14 16/04/2012 127
צו הבנקאות (רישוי) (בנק לקידום עסקים), התשנ"ז - 1997 25/06/2013 128
קביעת עיסוק מותר לבנק למשכנתאות לפי חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א - 1981 29/05/1990 132
הלוואות לרכישת זכויות מגורים בבתי אבות 19/06/1989 133
אישור לקבלת פקדונות כספיים בידי בנקים למשכנתאות לפי חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א - 1981 13/03/1994 134
הערכות בנקים למשכנתאות לשינויים בהוראות לגבי פקדונות כספיים 31/10/1994 135
מתן אשראי ע"י בנק למימון השקעות 08/03/1988 137
נוהל פתיחת סניפים של תאגידים בנקאיים - כללי (חוזר המפקח) 06/02/2002 140
נוהל פתיחת סניפים של תאגידים בנקאיים 31/01/2001 141
מתכונת היתרים לפי חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א - 1981 07/12/2016 142
חוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א - 1981 31/01/2022 178
חוק המאבק בטרור, התשס"ו- 2016 30/01/2024 190
תקנות שיקים ללא כיסוי (סייגים לתחולת החוק) התשפ"ד- 2023 01/11/2023 182D
תקנות שיקים ללא כיסוי (סייגים לתחולת החוק), התשפ"ד-2023 (תיקון) 28/12/2023 182E
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 30/04/2024