הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכתבים

סינון

כותרת תאריך פרסום מספר מידע נוסף
הנגשת שירותים לאנשים עם מוגבלויות 14/06/2007 200701
דיווח כמותי בדוח בשנת 2006 על רגישות לשינויים בשערי חליפין של מטבעות חוץ 27/02/2007 200703
טיפול חשבונאי בעסקאות השאלת ניירות ערך שמנוהלות כעסקאות אשראי 04/06/2007 200705
תקני חשבונאות של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות 05/08/2007 200709
הטיפול החשבונאי ב"פורוורד סינטטי" 12/08/2007 200711
היערכות לישום המלצות הוועדה הבינלאומית לפיקוח על הבנקים באזל II 27/05/2007 200721
העמדת מקורות בקבוצה הבנקאית במחיר הגיוס 13/05/2008 200802
הבהרה בנושא חישוב דרישת ההון בעסקאות איגוח עד למועד יישום באזל II 16/07/2008 200803
דיווחים לפיקוח על הבנקים 29/10/2008 200808
חברת EMI 29/10/2008 200809
חשיפת אשראי למוסדות פיננסיים זרים 02/11/2008 200810
הכרה בהכנסות ריבית ובירידת ערך של זכויות מוטב שנרכשו 03/12/2008 200811
דיווחים מסוימים לפיקוח על הבנקים 03/12/2008 200812
דיווח על סיכון נזילות 16/10/2008 200813
דוח כספי מעודכן של חייבים שנרכשו בעסקאות של נכיון חייבים 08/12/2008 200814
הנחיות והבהרות בדבר בקרה פנימית להערכת שווי הוגן של מכשירים פיננסיים, מדידת שווי הוגן וגילוי לגבי תה 18/12/2008 200815
הטיפול החשבונאי באיגרות חוב המוחזקות על ידי תאגיד בנקאי כעושה שוק - קנייה בהנפקה 13/01/2008 200818
סיווג חובות בעייתיים במסגרת יישום הוראת ניהול בנקאי תקין מספר 325 בדבר "ניהול מסגרות אשראי בחשבונות 14/01/2008 200820
הצגת הכנסות מכרטיסי אשראי בביאור של עמלות תפעוליות של תאגיד בנקאי 27/01/2008 200822
טיפול חשבונאי בעסקאות השאלת ניירת ערך עם תמורה שאינן מנוהלות כעסקאות אשראי 19/02/2008 200824
גילוי מיוחד לגבי מכשירים פיננסיים מגובי נכסים והתקשרויות עם מבני איגוח - דיווח לציבור ליום 31.12.07 21/02/2008 200826
חישוב יחס הון מזערי בגין אגרות חוב המגובות בנכסים שהונפקו בארה"ב, וסיווגן לצורך הדיווח לציבור על סיכ 24/02/2008 200828
דמי תפעול קופות גמל וקרנות נאמנות 26/02/2008 200830
הבהרה בדבר אופן הסיווג המאזני והגילוי על נדל"ן להשקעה 03/03/2008 200832
גילוי על מגזרי פעילות - מבצעי גיוס לקוחות ו/או שיווק מוצרים 09/03/2008 200834
סיווג יתרות בגין פעילות סליקה בין-בנקאית של כספים 19/05/2008 200836
תקן חשבונאות מספר 13 ( מתוקן ) בדבר "השפעות השינויים בשערי החליפין של מטבע חוץ" 18/08/2008 200838
תכניות להתאוששות מאסון ולהמשכיות עסקית 31/12/2008 200840
באזל II - סקר השפעה כמותית (QIS) - סבב שני 02/03/2008 200842
באזל II - תוצאות סקר השפעה כמותית לאימוץ הגישה הסטנדרטית - נדבך ראשון 03/07/2008 200844
תבנית מוצעת לדוח על התהליך הפנימי להערכת הלימות ההון 02/12/2008 200846
מסגרת עבודה למדידה והלימות הון (הוראת שעה) 31/12/2008 200848
הוראת שעה- דיווח רבעוני על מדידה והלימות הון 31/12/2008 200850
הוראת ניהול בנקאי תקין 325 17/02/2009 200901
דין וחשבון על מעילות בהתאם לסעיף 8ד2 לפקודת הבנקאות 27/01/2009 200902
ניכויים מותרים לצורך חישוב חבות 26/02/2009 200903
ירידת ערך בעלת אופי אחר מזמני של ניירות ערך 02/03/2009 200905
מדיניות אשראי הערכות שווי של נכסים הנמצאים במדינות מסוימות, וחשיפה כלפי לווים אשר עיקר פעילותם במדינות אלה 01/01/2009 200907
מדיניות תגמול בתאגיד בנקאי 05/04/2009 200912
העברת מידע לרשות לאבטחת מידע בשירות הביטחון הכללי 07/04/2009 200913
תקן חשבונאות מספר 15 - ירידת ערך נכסים (מעודכן 2009) 23/04/2009 200916
דוח כספי מעודכן של חייבים שנרכשו בעסקאות של ניכיון חייבים (Factoring) 14/05/2009 200919
הבהרות בנושא ניהול סיכונים הנובעים משימוש בכרטיסי אשראי בביצוע עסקאות לא חוקיות 09/06/2009 200920
סיכונים סביבתיים לתאגידים בנקאיים 11/06/2009 200921
דיווח של תאגידים בנקאיים וחכ"א בישראל לפי תקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS) 07/06/2009 200922
מדידת שווי הוגן, גילוי על שווי הוגן,זיהוי והצגת ירידות ערך בעלות אופי אחר מזמני 09/06/2009 200923
גילוי בדבר חשיפות למדינות זרות- מדינות עם בעיות נזילות 23/04/2009 200924
תקן סקירה 1 של לשכת רואי החשבון בישראל- סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של היישות 30/06/2009 200925
הקצאת הון בגין עסקאות ריפו בבורסה 25/08/2009 200927
איגוח מסורתי של הלוואות לדיור בישראל 25/08/2009 200928
שקלול מסגרות לכרטיסי אשראי לצורך יחס הון מזערי 02/08/2009 200929
יישום סעיף 404 ל SOX Act בקרה פנימית על דיווח כספי 31/08/2009 200930
העברות ושירות של נכסים פיננסיים ואיחוד יישויות בעלות זכויות משתנות 06/09/2009 200931
דגשים בניהול סיכוני אשראי 12/10/2009 200933
היערכות לקראת מחלה אפידמית 14/12/2009 200935
לקחים מהמשבר הפיננסי בנושא ניהול סיכוני אשראי 10/12/2009 200936
הלוואות לדיור בריבית משתנה 18/08/2009 200937
הסדר הדיור החלוף 17/08/2009 200938
באזל II - סקר השפעה כמותית (QIS) - סבב שני 19/02/2009 200940
באזל II - קביעת יעדי הון פנימיים לתקופת ביניים 20/08/2009 200942
מנהל סיכונים ראשי ופונקצית ניהול סיכונים 22/12/2009 200944
דוח רבעוני על מדידה והלימות הון - שאלון איכותי 01/03/2009 200946
דיווח על ההשפעה של ההוראה למדידה וגילוי של חובות פגומים הפרשה להפסדי אשראי 21/02/2010 201003
קבוצות רכישה 25/03/2010 201004
ניהול נכסי טכנולוגיית המידע (IT) 24/08/2009 201005
ניהול תהליכים מרכזיים בתחום טכנולוגיית המידע 14/09/2009 201006
גילוי בדבר חשיפות למדינות זרות מסוימות 16/05/2010 201007
דיווח בנושא ההיערכות ליישום המלצות באזל II 14/06/2010 201008
הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 411- "מניעת הלבנת הון ומימון טרור וזיהוי לקוחות" 03/05/2010 201009
תהליך הסקירה הפיקוחי \r\n(Supervisory review process) 20/06/2010 201010
חשבונאי ראשי - תחומי פעילות 30/06/2010 201012
מדיניות הון לתקופת ביניים 30/06/2010 201013
בדיקה בנושא נאותות הדיווח לפיקוח על הלימות ההון 20/05/2010 201015
התפתחויות בסיכונים בגין הלוואות לדיור 11/07/2010 201016
הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 432 - "עברת פעילות וסגירת חשבון של לקוח" 13/07/2010 201017
רשתות חברתיות 28/07/2010 201020
הפרשה לחובות מסופקים בגין קבוצות רכישה וגילוי על קבוצות רכישה 15/08/2010 201023
הסדר לפי סעיף 3(ג) לצו איסור הלבנת הון לפתיחת חשבון למבקשי מקלט בישראל ולנהנים מהגנה זמנית 15/08/2010 201025
הנחיה בנושא תיקוף מודלים 17/10/2010 201027
דיווח על סניפים במערכת תהיל"ה - קוד סניף 31/10/2010 201030
הלוואות ממונפות לדיור בריבית משתנה 28/10/2010 201032
המשכיות עסקית- עקרונות מדיניות ליעדי שירות 01/11/2010 201034
הקלות לאוכלוסייה בחירום 17/11/2010 201036
מדיניות פתיחת סניפים בשעת חירום - סניפי גרעין 06/06/2010 201038
קיצור יום העסקים הבנקאי במהלכו בשעת חירום 04/07/2010 201040
הפעלת סניפי בנקים ניידים בשעת חירום 25/07/2010 201042
תיקון חוזים בנקאיים בהתאם לפסיקת בית הדין לחוזים אחידים ובית המשפט העליון 05/12/2010 201044
דיווח על ההשפעה של ההוראה למדידה וגילוי של חובות פגומים והפרשה להפסדי אשראי 12/01/2011 201101
ערעורים על הגבלה מכוח חוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א-1981, הסכמת הבנק להסדר פשרה 16/01/2011 201102
הארכת מועד לתיקון חוזים בנקאיים - כללים לניהול חשבונות עו"ש 30/01/2011 201103
גילוי על מדיניות חשבונאית בנושאים קריטיים ועל אומדנים חשבונאים קריטיים- הפרשה למבצעי מתנות (תוכנית נאמנות) למחזיקי כרטיס אשראי 09/02/2011 201104
הסדר לפי סעיף 3(ג) לצו איסור הלבנת הון לפתיחת חשבון למבקשי מקלט בישראל ולנהנים מהגנה זמנית - תוספת אשרה לדוגמה 06/03/2011 201105
הנחיות והבהרות בדבר חיזוק הבקרה הפנימית על דיווח כספי בנושא זכויות עובדים 26/03/2011 201107
מדינות שאינן מיישמות בצורה נאותה את המלצות הFATF 22/03/2011 201109
הלוואות לדיור בריבית משתנה 03/05/2011 201111
הנחיות והבהרות בנושא דיווח כספי על זכויות עובדים- יישום לראשונה של הנחיות לגבי מדידת הטבות צפויות מעבר לתנאים החוזיים 09/05/2011 201113
גילוי על הלוואות לדיור 15/05/2011 201115
הנחיות והבהרות בנושא דיווח כספי על זכויות עובדים- דחיית מועד היישום לראשונה של ההנחיות לגבי מדידת הטבות צפויות מעבר לתנאים החוזיים 23/05/2011 201117
דיווח חד פעמי על ההשפעה של ההוראה למתן גילוי בדוח הדירקטוריון על הוצאות ועלויות בגין מערך טכנולוגיית המידע 23/05/2011 201119
דיווח על בנקים בדוח על חשיפות אשראי וחשיפות אשראי גדולות 20/06/2011 201121
הפרשה קבוצתית להפסדי אשראי 01/05/2011 201123
גילוי על סיכון אשראי בעייתי בענף משק אנשים פרטיים 24/07/2011 201125
גילוי נוסף בדבר חשיפות למדינות זרות מסוימות 27/10/2011 201127
גילוי לציבור על פעילות סניפים של בנקים זרים בארץ 08/11/2011 201129
אישורי יתרות של לקוחות התאגידים הבנקאיים 08/11/2011 201131
גילוי נוסף על סיכון אשראי בגין חשיפות משמעותיות לקבוצות לווים 08/11/2011 201133
סיכונים הכרוכים בביצוע העברות כספים בהן מעורבים חשבונות בנק המופיעים באתרי אינטרנט המשמשים לכאורה לפעילות הימורים בלתי חוקית 29/01/2012 201201
טיפול באופציות מכר שניתנו לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 18/03/2012 201203
מסגרת באזל III - יחסי הון ליבה מינימליים 28/03/2012 201205
עדכון קובץ שאלות ותשובות בנושא הלימות ההון 21/06/2012 201207
היערכות לאימוץ המלצות באזל III 26/10/2011 201143
דיווח חד פעמי על הוצאות שכר 20/08/2012 201211
1. עדכון מס' 2011-02 לקודיפיקציה של הFASB לגבי קביעה של מלווה בדבר ארגון מחדש של חוב בעייתי, 2. עדכון מס' 2011-04 לקודיפיקציה של FASB בדבר תיקונים שמטרתם גיבוש דרישות גילוי ומדידת שווי הוגן משותפות לתקינה האמריקאית ולתקינה הבינלאומית 11/08/2011 201445
הגבלת שיעור המימון בהלוואות לדיור 01/11/2012 201213
תיקון חוזה ההלוואה לדיור בהתאם לפסיקת בית המשפט העליון 21/11/2012 201215
תמחור מחדש של עמלות בעד פעילות בניירות ערך 28/11/2012 201217
קובץ שאלות ותשובות מעודכן בנושא יישום הוראות הדיווח לציבור בנושא חובות פגומים, סיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי 03/12/2012 201219
עדכון קובץ שאלות ותשובות- הנחיות המפקח על הבנקים בנושא שוק ההלוואות לדיור 04/12/2012 201221
השלכות של סיכוני אבטחת מידע ותקריות קברניטיות על הדוח לציבור 06/12/2012 201223
גילוי נוסף על סיכון אשראי בגין חשיפות משמעותיות לקבוצות לווים - הארכה 02/01/2013 201301
הבהרה בעניין יום הבחירות לכנסת 30/12/2012 201225
המלצות הוועדה הבין-משרדית להסדרת שירותי קסטודי בשוק ההון בישראל 16/01/2013 201303
קרן להחזר מע"מ לבנקים בגין ערבויות בהתאם לחוק המכר בפרויקטים לבנייה למגורים 27/01/2013 201307
דין וחשבון על מעילות בהתאם לסעיף 8ד2 לפקודת הבנקאות 12/02/2013 201309
הצגת דוח כספי שנתי 11/03/2013 201310
עדכון הנחיות בנושא נדל"ן לדיור 21/03/2013 201312
הקמת צוות עבודה לכתיבת הוראה בנושא דירוג חשיפות אשראי 18/04/2013 201314
קובץ שאלות ותשובות ליישום הוראת ניהול בנקאי תקין בנושא הדירקטוריון (301) 30/04/2013
תיקון הגדרת "עסק קטן" - הודעה ללקוחות 01/08/2013 201316
מניעת הלבנת הון- פעילות מול "מאגד" 05/08/2013 201318
הגבלות על מתן הלוואות לדיור 29/08/2013 201322
הגבלות על מתן הלוואות לדיור - הבהרה לעניין תקופת המעבר 15/09/2013 201324
פרסום תעריפוני עמלות באתר האינטרנט של התאגיד הבנקאי 22/10/2013 201326
דין וחשבון על מעילות בהתאם לסעיף 8ד2 לפקודת הבנקאות 28/01/2014 201401
הוראת התגמולים - יישום לראשונה בחברות בת - סוגיית הקבוצה הבנקאית 18/03/2014 201402
היערכות ליישום הוראות ה FATCA 06/04/2014 201403
בדיקה בנושא נאותות הדיווחים לפיקוח על הבנקים 07/05/2014 201404
שירות המסלולים 11/05/2014 201405
עיקול חשבונות בנק של ניצולי שואה 23/06/2014 201406
פתיחת חשבונות חדשים לאור הוראות הFATCA 30/06/2014 201407
שאלות ותשובות - הנחיות המפקח על הבנקים - מגבלות למתן הלוואות לדיור 17/07/2014 201409
פעילות בסחורות 22/07/2014 201410
מבצע "צוק איתן" - הנחיות נוספות 27/07/2014 201411
מבצע "צוק איתן" - הנחיות 09/07/2014 201412
מבצע "צוק איתן" - הנחיות נוספות - נוסח מתוקן 29/07/2014 201414
ריבית התלבור 30/07/2014 201415
מבצע צוק איתן - הנחיות חזרה לשגרה 03/09/2014 201416
שאלות ותשובות- הנחיות המפקח על הבנקים - מגבלות למתן הלוואות לדיור 28/09/2014 201418
שאלות ותשובות ליישום הוראת ניהול בנקאי תקין בנושא יחס כיסוי הנזילות (נב"ת 221) 29/09/2014 201419
קובץ שאלות ותשובות לגבי דיווחים של תאגידים בנקאיים וחכ"א בישראל לפי כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב הנוגעים להבחנה בין הון והתחייבות 29/09/2014 201420
שאלות ותשובות - הוראות הדיווח לציבור בנושא מגזרי פעילות פיקוחיים 03/11/2014 368
קובץ שאלות ותשובות ליישום הוראת ניהול בנקאי תקין בנושא מדיניות תגמול בתאגיד בנקאי (301A) 29/10/2014
החלפת מערכת לניהול חשבונות לקוחות מוגבלים בבנק ישראל 04/12/2014 201423
הפסקת דיווח בתדירות חודשית על חשיפה למוסדות פיננסיים זרים 03/12/2014 201422
חובת יידוע הלקוח אודות פערי ריביות 18/01/2015 201501
עדכון שאלות ותשובות ליישום הוראות בנושא מדידה והלימות הון 18/01/2015 201504
עדכון שאלות ותשובות לנושא מגבלות למתן הלוואות לדיור 18/01/2015 201505
דין וחשבון על מעילות בהתאם לסעיף 8ד2 לפקודת הבנקאות 10/02/2015 201506
גילוי מידע אודות תניית מדד רצפה בחוזים 24/02/2015 201507
ניהול סיכונים הנובעים מפעילות חוצת גבולות של לקוחות (cross-border) 16/03/2015
בדיקה בנושא נאותות הדיווחים לפיקוח על הבנקים 14/04/2015 201509
הוראות ניהול בנקאי תקין העוסקות בניהול סיכון אשראי - שאלות ותשובות 28/04/2015 201510
שאלות ותשובות ליישום הוראת ניהול בנקאי תקין 411 בחברות כרטיסי אשראי 26/05/2015
שירות המסלולים 21/06/2015 201512
פנייה יזומה למתן אשראי ללקוחות קמעונאיים 23/06/2015 201513
ניהול סיכונים בסביבת מחשוב ענן 29/06/2015 201514
דיווח בדבר מעבר מערך התשלומים בישראל לתקן EMV 29/06/2015 201515
הרחבת תפוצת כרטיסי חיוב מיידי (דביט) 29/06/2015 201516
הוראת נ.ב.ת 439 "חיובים על פי הרשאה" - דחיית מועד תחילה 10/08/2015 201517
עדכון קובץ שו"ת בנושא דיווח על מגזרי פעילות פיקוחיים 10/09/2015 201518
קובץ שאלות ותשובות מעודכן בנושא יישום הוראות דיווח לציבור בנושא חובות פגומים וסיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי 10/09/2015 201519
שיווק יזום של הלוואות קמעוניאות 17/11/2015 201522
הוראות ניהול בנקאי תקין העוסקות בדרישות הלימות ההון - שאלות ותשובות- מסמך מרכז 24/11/2015 201523
סגירת סניפים וצמצום מספר עמדות הטלרים בבנקים –מתן מענה למגוון הלקוחות 06/12/2015 201525
חיובים על פי הרשאה - הבהרות 04/01/2016 201601
התייעלות תפעולית של המערכת הבנקאית בישראל 12/01/2016 201602
ניהול סיכונים הכרוכים בהפעלת תכנית גילוי מרצון בישראל 26/01/2016 201605
פירעון מוקדם של הלוואה שלא לדיור-הבהרות 20/03/2016 201607
דין וחשבון המפקח על הבנקים בנושא מעילות והונאות במערכת הבנקאית לשנת 2015 22/03/2016 201612
היערכות הבנק לחוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים 07/04/2016 201614
היערכות הבנקים לחוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים 07/06/2016 16ml2297
דרישות הון בגין חשיפות לצדדים נגדיים מרכזיים 09/06/2016 201618
היתרי החזקה בבנקים לגופים המנהלים כספי לקוחות - עדכון מדיניות 16/06/2016 201619
חיובים על פי הרשאה - ארכה ליישום סעיף 6א(ד) הוראה 439 11/07/2016 201620
היערכות לניהול סיכוני ציות נוכח קביעת עבירות מס כעבירות מקור 23/11/2016 201622
דרישות הון בגין חשיפות לצדדים נגדיים מרכזיים 28/12/2016 201623
שיפור השימושיות של הדוחות לציבור של תאגידים בנקאיים לשנת 2016 12/02/2017 201702
הפרשות להפסדי אשראי 21/02/2017 201703
גילוי על ההשפעה של חוק שכר בכירים 21/02/2017 201704
קובץ שאלות ותשובות ביישום הוראות הדיווח לציבור בנושא חובות פגומים, סיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי 20/02/2017
כרטיסים נטענים 06/03/2017 201706
דין וחשבון המפקחת על הבנקים בנושא מעילות במערכת הבנקאית לשנת 2016 19/03/2017 201707
התייעלות תפעולית של המערכת הבנקאית בישראל- התייעלות בתחום נדל"ן 13/06/2017 201708
יישום הסכם פטקא (FATCA) בישראל - ניהול חשבונות "גמ"ח קטן" בבנק 03/07/2017 201709
דרישות הון בגין חשיפות לצדדים נגדיים מרכזיים 04/07/2017 201710
הגדרת בעל שליטה לפי חוק איסור הלבנת הון, התש"ס 2000- ("החוק") 20/07/2017 201713
שירות המסלולים – הגברת המודעות ועידוד הצטרפות של עסקים קטנים 29/11/2017 201714
תנאי הלוואות לדיור משלימות להלוואות זכאות 10/12/2017 201715
מכתב המפקחת בנושא ערבות מגובה בפיקדון- הוספת תשובה לשאלה בקובץ שו"ת בנושא דרישות הלימות ההון 18/12/2017 201719
חיוב חשבון לקוח נפרע לאחר שהזיכוי בגין שיק הפך סופי - הבהרה 27/12/2017 201720
אישורים מיוחדים מרואי חשבון בנוגע לפעילות לקוחות 04/01/2018 201721
שאלות ותשובות בנושא דרישות הלימות הון 08/03/2018
פתיחת חשבון לעולה חדש 22/03/2018 201802
דין וחשבון המפקחת על הבנקים בנושא מעילות במערכת הבנקאית לשנת 2017 09/04/2018 201804
אימוץ עדכונים לכללי החשבונאות המקובלים בבנקים בארה"ב- הפרשות להפסדי אשראי צפויים והוראות נוספות 28/03/2018 201805
פעילות התאגידים הבנקאיים מול לקוחות מסוג נותני שירותים פיננסיים מוסדרים ורכזי הצעה 15/04/2018 201803
עסקאות רכישת חובות של חייבים מלקוחות מסחריים 28/05/2018 201807
הסיכון באשראי לענף כלי רכב 06/07/2017 201722
יום הבחירות לרשויות המקומיות והאזוריות 20/08/2018 201808
התייעלות תפעולית של המערכת הבנקאית בישראל - הארכת תוקף מכתב המפקחת 16/09/2018 201811
עידוד חדשנות בבנקים ובסולקים 24/06/2019 201902
עקרונות לקביעת תנאי הכהונה של יושב ראש דירקטוריון בבנק בלא גרעין שליטה 01/08/2019 201904
יום הבחירות לכנסת 12/08/2019 201905
דין וחשבון המפקחת על הבנקים בנושא מעילות במערכת הבנקאית לשנת 2018 בהתאם לסעיף 8ד2 לפקודת הבנקאות 05/03/2019 201906
מצב מיוחד בעורף - הנחיות המפקחת על הבנקים בנושא שקים ללא כיסוי - בנק הדואר 10/12/2019 201907
מצב מיוחד בעורף - הנחיות המפקחת על הבנקים בנושא שקים ללא כיסוי - בנקים 10/12/2019 201908
מצב מיוחד בעורף - הבהרה לגבי תקופת השהייה - בנקים מסחריים 01/01/2020 202001
מצב מיוחד בעורף - הבהרה לגבי תקופת השהייה - בנק הדואר 01/01/2020 202002
דיווח לוועדת הכלכלה של הכנסת 1981- בהתאם לסעיף 5א3(ד) (2)לחוק הבנקאות, (שירות ללקוח), התשמ"א-1981 05/02/2020 202003
יום הבחירות לכנסת 09/02/2020 202004
גילוי על היערכות להפסקת השימוש בליבור 13/02/2020 202005
צעדים פיקוחיים כתגובה למשבר נגיף הקורונה- הוראת שעה 15/03/2020 202006
משבר נגיף הקורונה - הנחיות בנוגע למתן שירות פרונטאלי ללקוחות הבנקים 16/03/2020 202007
שימוש בהיתר כללי לבנקים לפתיחת סניפים ולהעתקתם בעת חירום 19/03/2020 202008
הקלות לעניין קבלת שירותים בנקאיים באמצעות הטלפון, במענה למשבר נגיף הקורונה 22/03/2020 202009
הנחיות המפקחת על הבנקים בנושא שיקים ללא כיסוי - בעקבות אירוע וירוס הקורונה 23/03/2020 202010
הבהרות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם אירוע הקורונה 26/03/2020 202011
משבר נגיף הקורונה - הנחיות נוספות בנוגע למתן שירות פרונטאלי ללקוחות הבנקים 31/03/2020 202013
הרתמות המערכת הבנקאית לסיוע למשק בצליחת המשבר על-ידי הגדלת האשראי ותמחור הוגן של הלוואות 02/04/2020 202014
עדכון קובץ שאלות ותשובות ליישום צו איסור הלבנת הון והוראות ניהול בנקאי תקין 411 05/04/2020 202015
אירוע נגיף הקורונה - דגשים פיקוחיים לגבי טיפול בחובות ודיווח לציבור 21/04/2020 202016
דגשים לדוחות לציבור לרבעון הראשון לשנת 2020 21/04/2020 202017
משבר נגיף הקורונה - הנחיות נוספות בנוגע למתן שירות פרונטאלי ללקוחות הבנקים 22/04/2020 202018
הבהרות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם אירוע הקורונה 23/04/2020 202019
משבר נגיף הקורונה - הנחיות נוספות בנוגע למתן שירות פרונטאלי ללקוחות הבנקים 03/05/2020 202020
משבר נגיף הקורונה - הנחיות נוספות בנוגע למתן שירות פרונטאלי ללקוחות הבנקים 10/05/2020 202021
דין וחשבון המפקחת על הבנקים בנושא מעילות במערכת הבנקאית לשנת 2019 בהתאם לסעיף 8ד2 לפקודת הבנקאות 14/05/2020 202022
הבהרות להוראות הפיקוח על הבנקים לצורך התמודדות עם אירוע הקורונה 25/05/2020 202023
מכתב הבהרה בנוגע למשלוח הודעות בדבר פירוט עסקאות בכרטיסי אשראי בתקשורת 18/06/2020 202024
מתן מענה ללקוחות שנקלעו לקשיים כלכליים על רקע משבר נגיף הקורונה 24/06/2020 202025
עיקול תשלומים המשולמים לפי פקודת הצבא לחייל המשרת בשירות סדיר 23/07/2020 202029
דיווח לוועדת הכלכלה של הכנסת בהתאם לסעיף 5א3(ד)(2) לחוק הבנקאות(שירות ללקוח), התשמ"א- 1981 26/07/2020 202030
מכתב לתאגידים הבנקאיים ולחברות כרטיסי האשראי - דיווח לוועדת הכלכלה של הכנסת בהתאם לסעיף 5א3(ד)(2) לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א- 1981 26/07/2020 202031
ביצוע פעולות בנקאיות מרחוק בתקופת משבר נגיף הקורונה ובעתות שגרה 27/07/2020 202032
התייעלות תפעולית של המערכת הבנקאית בישראל - הארכת תוקף מכתבי המפקחת 19/12/2019 201909
חלוקת רווחים בעקבות משבר הקורונה 29/03/2020 202033
צו הבנקאות (שירות ללקוח) (פיקוח על שירותי דמי כרטיס חיוב מיידי) מכתב התראה של עורך דין ופעולה על ידי פקיד במוקד טלפוני)(הוראת שעה), התש"ף 2020 14/09/2020 202034
הארכת תוקף ההקלות לעניין קבלת שירותים בנקאיים באמצעות הטלפון במסגרת ההתמודדות עם משבר נגיף הקורונה 15/09/2020 202035
אירוע נגיף הקורונה - דגשים פיקוחיים לשינויים נוספים בתנאי הלוואה 10/10/2020 202036
דגשים לדוחות לציבור בדוחות רבעוניים ושנתיים בשנת 2020 10/10/2020 202037
דגשים לניהול ומעקב אחר סיכוני מודל על רקע משבר הקורונה 19-COVID 12/10/2020 200238
תיקוף לצורך שימוש במודל דירוג של לשכת אשראי 16/06/2020 202039
ביצוע העברות בנקאיות מול מוסדות פיננסים הפועלים באיחוד האמירויות הערביות 20/10/2020 202051
משבר נגיף הקורונה - דגשים בנושא המתווה הנוסף לדחיית תשלומים 03/12/2020 202041
ערעורים על הגבלה מכוח חוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א 1981- הסכמת בנק לפסיקת בית המשפט לפי סעיף 79 א(א) לחוק בתי משפט (נוסח משולב) התשמ"ד 1984 20/12/2020 202042
ניהול סיכונים סביבתיים 20/12/2020 202043
משבר נגיף הקורונה - דגשים בנושא המתווה הנוסף לדחיית תשלומים לעסקים קטנים 17/12/2020 202044
מודלים וכלים טכנולוגיים בתיחום איסור הלבנת הון ומימון טרור - דגשים לניהול סיכוני מודל, שימוש וחדשנות 30/12/2020 202045
עקרונות לקביעת תנאי הכהונה של יושב ראש דירקטוריון בבנק בלא גרעין שליטה 30/12/2020 202047
התאמת התעריפונים לטכנולוגיה המתפתחת 18/01/2021 202101
דיווח לוועדת הכלכלה של הכנסת בהתאם לסעיף 5א3(ד)(2) לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א- 1981 24/01/2021 202102
סיוע לנשים חסרות מעמד במסגרת אמנת זמינות פיננסית 24/02/2021 202104
דין וחשבון המפקח על הבנקים בנושא מעילות במערכת הבנקאית לשנת 2020 25/02/2021 202105
ביצוע העברות בנקאיות מול מוסדות פיננסים הפועלים באיחוד האמירויות הערביות - עדכון 14/04/2021 202108
פעילות הבנקים כצרכני מידע בבנקאות הפתוחה 14/04/2021 202109
ניהול סיכונים סביבתיים וסיכוני אקלים 03/02/2021 202111
הטבות בעמלות לאנשים עם מוגבלות 09/05/2021 202112
קידום הבנקאות הפתוחה 10/05/2021 202113
פעילות התאגידים הבנקאיים מול לקוחות בעלי רישיון למתן שירות בנכס פיננסי 23/05/2021 202114
שיפור אפקטיביות הגילוי בהודעות ללקוחות 29/06/2021 202120
דיווח לוועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת 29/06/2021 202119
מתווה מעבר בתי העסק לעבודה בתקן EMV 20/07/2021 202122
דיווח לוועדת הכלכלה של הכנסת בהתאם לסעיף 5א3(ד)(2) לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981 מיום 25/07/2021 25/07/2021 202123
עקרונות לקביעת תנאי הכהונה של יושב ראש דירקטוריון בבנק בלא גרעין שליטה 12/09/2021 202125
גביית עמלה תפעולית בגין פירעון מוקדם של הלוואה לדיור 13/09/2021 202126
מתן שירות הולם ללקוחות 17/10/2021 202128
מניית שיקים ללא כיסוי לצורך משלוח התראה ללקוח 19/12/2021 202135
עקרונות לקביעת תנאי כהונה של יושב ראש דירקטוריון בתאגיד בנקאי בלא גרעין שליטה - הארכת תוקף 21/12/2021 202136
סיוע ללווים לנוכח מגבלות ה"גל החמישי" 29/12/2021 202137
דיווח לוועדת הכספים של הכנסת בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 18) , התשע"ח – 2018 03/01/2022 202201
סגירות והעתקות סניפים 11/01/2022 22LM4333
דיווח לוועדת הכלכלה של הכנסת בהתאם לסעיף 5א3(ד)(2) לחוק הבנקאות שירות ללקוח, התשמ"א 1981 24/01/2022 202203
דין וחשבון המפקח על הבנקים בנושא מעילות במערכת הבנקאית לשנת 2021 16/02/2022 202209
גילוי עלות השירות – חלק 11 לתעריפון המלא 16/02/2022 202210
הגברת השקיפות בנושא האכיפה הצרכנית בפיקוח על הבנקים 16/02/2022 202208
הגבלת חשבון שיקים סגור - מסירת הודעות ללקוח 14/03/2022 202216
שיתוף התאגידים הבנקאיים וחברות כרטיסי האשראי בתהליך הערכת הוגנות במערכת הבנקאות 14/03/2022 202214
בטחונות לפעילות לקוחות בנגזרי OTC 09/02/2022 202215
עלייה בסיכון האשראי לענף הבינוי והנדל"ן 30/12/2021 202138
עלייה בסיכון האשראי לענף הבינוי והנדל"ן 23/08/2021 202139
עלייה בסיכון האשראי לענף הבינוי והנדל"ן 20/03/2022 202216
הנפקת טפסי שיקים למשיכה מחשבונו של לקוח במהלך תקופת הגבלה 19/07/2018 201822
סיכונים הכרוכים בהתקשרות עם גורמים מוכרזים ברשימות סנקציות ביןלאומיות וברשימות סנקציות לאומיות של מדינות זרות 08/06/2022 202226
חוק הבנקאות (שירות ללקוח)(תיקון מס' 34) (הגבלת עמלה בעד הגשת בקשה להלוואה לדיור), התשפ"ב- 2022 21/07/2022 202229
יישום חוק שירות מידע פיננסי והתקן לבנקאות פתוחה 25/07/2022 202231
הבהרות בנושא הוצאות צד שלישי אגב מתן אשראי 11/08/2022 202233
פתיחת חשבון לעולים חדשים וקבלת כספים מרוסיה באמצעות המערכת הבנקאית בישראל 16/08/2022 202234
הוגנות צרכנית בסביבה פיננסית משתנה 07/09/2022 202236
דיווח תקופתי אודות מחירי השירותים הבנקאיים הנפוצים לשנת 2021 13/09/2022 202237
יום הבחירות לכנסת 03/10/2022 202004
צו הבנקאות (שירות ללקוח) (פיקוח על שירות סליקה צולבת של עסקאות פעילות אפליקציות – 2018-בכרטיס חיוב ושל עסקאות חיוב מיידי), התשע"ט התשלום הבנקאיות 15/11/2022 202242
מתן שירות ללקוחות המערכת הבנקאית בישראל ברקע המלחמה בין רוסיה לאוקראינה 02/02/2023 202306
עיסוק בנכסים קריפטוגרפיים פיננסיים 26/02/2023 202314
נקיטת צעדים צרכניים בסביבה פיננסית משתנה 26/02/2023 202315
דיווח לוועדת הכלכלה של הכנסת בהתאם לסעיף 5א3(ד)(2) לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א- 1981 (מעודכן ליום 25/07/2023) 25/07/2023 202326
עקרונות ליישום תהליך סקירה פיקוחי (SRP) במסגרת הנדבך השני 13/12/2007 200732
יום הבחירות לרשויות המקומיות והאזוריות 28/09/2023 202328
דגשי הפיקוח על הבנקים למערכת הבנקאית בעקבות מלחמת "חרבות ברזל" 12/10/2023 202330
היתר להעתקת סניפים בשעת חירום 12/10/2023 202331
שאלות ותשובות לשעת חירום- מלחמת "חרבות ברזל" 12/10/2023 202332
מלחמת "חרבות ברזל" - דגשים פיקוחיים לגבי טיפול בחובות ודיווח לציבור 19/10/2023 202333
דגשים נוספים לדוחות לציבור לרבעון השלישי של שנת 2023 09/11/2023 202335
הצהרה על נהנה בכרטיס חיוב 21/02/2016 201624
תכנוני הון ומדיניות חלוקת רווחים 12/11/2023 202339
מלחמת חרבות ברזל - דגשים נוספים לגילוי בדוחות לציבור לשנת 2023 02/01/2024 202401
יום הבחירות לרשויות המקומיות והאזוריות 25/01/2024 202402
תכנוני הון ומדיניות חלוקת רווחים 05/03/2024 202405
מלחמת "חרבות ברזל" - הבהרות לגבי אופן יישום תקנות שיקים ללא כיסוי (סייגים לתחולת החוק) 02/04/2024 202407
תכנוני הון ומדיניות חלוקת רווחים 16/05/2024 202408
היתר כללי למתן שירותים בנקאיים מסוימים 16/06/2024 202409
היתר כללי לבנקים לעניין הנפקת כרטיסי חיוב 18/11/2019 201910
פעילות התאגידים הבנקאיים מול לקוחות מסוג נותני שירותי תשלום 23/06/2024 202411
מדיניות ותנאים כלליים למתן היתרי החזקה בתאגידים בנקאיים, בנותני שירותי תשלום בעלי חשיבות יציבותית ובתאגידי החזקה בהם, לגופים המנהלים כספי לקוחות 14/07/2024 202412